limit jednirazowej amortyzacji w 2015 roku

Limit jednorazowej amortyzacji w 2015 roku

Jednorazowa amortyzacja to jeden z najbardziej skutecznych sposobów optymalizacji podatkowej w firmie, ponieważ pozwala na jednorazowe zaliczenie w koszty wydatki firmowe o wysokiej wartości. Ma to dwie zasadnicze zalety – po pierwsze, pozwala na obniżenie podatku dochodowego w danym roku, a po drugie, jest wyjściem znacznie szybszym i łatwiejszym niż comiesięczna amortyzacja polegająca na zaliczanie w koszty wydatków o wartości powyżej 3500 zł.

Ważne jest, aby na początku zaznaczyć, że jednorazowa amortyzacja to prawo/przywilej, a nie obowiązek, a więc przedsiębiorca może (ale nie musi) z niego skorzystać. Aby było to możliwe trzeba także spełnić kilka warunków. Przede wszystkich wydatki mogą obejmować tylko środki trwałe zaliczone do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli dotyczy to:

  • kotłów i maszyn energetycznych (grupa 3),
  • maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania (grupa 4),
  • specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów (grupa 5),
  • urządzeń technicznych (grupa 6),
  • środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych (grupa 7),
  • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia(grupa 8).

Jednorazowej amortyzacji nie mogą podlegać samochody osobowe, wartości niematerialne oraz prawne. Przy czym nieważne będzie, czy zaliczane środki trwałe są nowe czy używane – muszą tylko zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych w tym roku podatkowym, w którym chcemy dokonać amortyzacji. Co roku zmienia się także limit jednorazowej amortyzacji o czym będzie jeszcze mowa później, więc należy śledzić te dane na bieżąco. Trzecia, równie ważna kwestia, dotyczy tego komu przysługuje prawo do jednorazowej amortyzacji? Przywilej ten będzie obejmować tylko podatników, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą oraz małych podatników.

Należy tu uściślić, że prawo jednorazowej amortyzacji będzie przysługiwać nowym przedsiębiorcom po pierwszym roku ich działalności, bez względu na wartość obrotów firmy. Natomiast za małego podatnika uznaję się przedsiębiorcę, który uzyskał wartość przychodu ze sprzedaży nie wyższą niż 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym. Jak już zostało to kilkakrotnie podkreślone, jednorazowa amortyzacja nie jest obowiązkiem, tylko przywilejem, a więc przedsiębiorca sam musi zorientować się czy to prawo mu przysługuje i nie musi w tym celu składać żadnych wniosków do urzędu skarbowego czy innej instytucji.

Limit jednorazowej autoryzacji zmienia się co roku i w interesie przedsiębiorcy leży śledzenie tych zmian. Za małego podatnika w 2015 roku uznaje się przedsiębiorcę, którego przychód w 2014 roku nie przekroczył sumy 5 015 000 zł. Limit jednorazowej autoryzacji w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 roku wynosi 209 000 zł. Limity te nie mają zastosowania do podatników rozpoczynających działalność, którzy zostali utworzeni w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników lub w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną – w takich przypadkach limit jednorazowej amortyzacji wynosi 42 000 zł.

Nie dla każdego przedsiębiorcy takie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze, jednak wiele spółek spełniających powyższe warunki z tego korzysta, ponieważ jak zostało to wspomniane na samym początku – jednorazowa amortyzacja pozwala na obniżenie podatku dochodowego w danym roku.