jednorazowa amortyzacja a pomoc de minimis

Jednorazowa amortyzacja, a pomoc de minimis

Pomoc de minimis to jedna z kategorii Pomocy Publicznej, która ma na celu niewielkie wsparcie dla firm, które nie będzie naruszać praw konkurencyjności na rynku. Według Komisji Europejskiej dotacje mogą wynosić nie więcej niż 200 000 euro w przeciągu trzech lat podatkowych, ponieważ takie sumy nie powodują żadnych konsekwencji w zakresie handlu oraz konkurencji – mówiąc krócej, nie zagrażają wolnemu rynkowi.

Wsparcie de minimis jest kierowane m. in.:

 • do osób, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą,
 • na wydatki związane z zakupem usług szkoleniowych czy związane z adaptacją budynków/miejsc pracy oraz innych pomieszczeń
 • kupnem bądź leasingiem sprzętu i systemu informatycznego.

Pomoc de minimis może przybrać formę m. in.:

 • dotacji szkoleniowej czy inwestycyjnej,
 • ulgi podatkowej,
 • rozłożenia należności podatkowej na raty
 • dokonania jednorazowej amortyzacji.

Warto przyjrzeć się kwestii – jednorazowej amortyzacji, ponieważ jest to bardzo częsty sposób korzystania przez przedsiębiorców z de minimis w ramach Pomocy Publicznej.

Jednorazowej amortyzacji mogą dokonać osoby fizyczne (nie posiadające osobowości prawnej) oraz prawne (posiadające osobowość prawną, czyli zdolność do wykonywania czynności prawnych we własnym imieniu), które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym oraz tzw. mali podatnicy. Za małego podatnika określa się przedsiębiorcę, które dochody w roku poprzednim nie przekroczyły 1,2 mln euro (w 2015 r. jest to 5 015 000 zł). Jednorazowa amortyzacja jest pomocą ograniczoną i jej limit wynosi ok. 50 tys. euro (w 2015 r. jest to kwota wynosząca 209 000 zł).

Wydatki wliczone w koszty w ramach jednorazowej amortyzacji muszą być zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli tą pomocą mogą być objęte:

 • kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
 • specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty;
 • urządzenia techniczne; środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych;
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Co ważne, amortyzacją jednorazową w ramach pomocy de minimis nie mogą zostać objęte środki o charakterze niematerialnym oraz prawnym.

Aby móc skorzystać ze środków w ramach projektu de minimis, należy spełnić kilka warunków. Część z nich została już przedstawiona wcześniej, teraz należałoby przedstawić pokrótce jakie kroki należy podjąć, aby było to możliwe. Przede wszystkim przedsiębiorca musi uzyskać zaświadczenie dotyczące chęci skorzystania z amortyzacji jednorazowej w ramach de minimis. Wniosek o wydanie zaświadczenia musi zawierać m. in. takie informacje jak: ewidencja środków trwałych, dokumenty potwierdzające ich zakup wraz z dowodem zapłaty oraz dowód dokopania odpisów amortyzacyjnych.

Jak zostało to już wspomniane na początku, pomoc de minimis nie może przekroczyć 200 tys. euro wykorzystanych w okresie trzech następujących po sobie lat. W ramach dopuszczalnego limitu (podkreślmy, że w roku 2015 wynosi on 209 tys. zł) można odpisać wiele środków trwałych, których wartość przekracza 3 500 zł (poniżej tej kwoty dokonanie jednorazowej amortyzacji jest niemożliwe). Na koniec, przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, żeby dokonać wpisu o skorzystaniu z jednorazowej amortyzacji w ewidencji środków trwałych, a także w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.